Introduktion

EUROLAB och EURACHEM är europeiska organisationer som tar till vara laboratoriers, företags och andra organisationers intressen inom provning, mätning och analys. EUROLAB har en allmän inriktning medan EURACHEM är fokuserad på analytisk kemi.

För informationsspridning och bevakning inom området finns EUROLAB Sverige och EURACHEM Sverige med ett gemensamt sekretariat och denna hemsida www.eurolab-sverige.org.

Företag är medlemmar i EUROLAB/EURACHEM Sverige och får då också information om EURACHEMs arbete. Svenska analytiska kemister är också knutna till EURACHEM genom Svenska Kemistsamfundets analytiska sektion, www.chemsoc.se/.

 

Om EUROLAB/EURACHEM Sverige
EUROLAB/EURACHEM Sverige är en ideell förening med årliga medlemsmöten och sänder regelbundet information till medlemmarna. Dessutom finns denna Internetsida.  Varje vår arrangeras ett medlemsmöte där huvudnumreta är diskussioner med SWEDAC, vanligen representerade av GD och chefen för tekniska enheten. På hösten arrangeras ännu ett medlemsmöte hos någon av medlemmarna där olika frågor diskuteras ex. flexible ackreditering och avvikelser vid SWEDACs tillsyn. Dessutom arrangeras även andra aktiviteter såsom workshops och utbildningar.

 

Verksamhetsidé, vision och strategi

Mål
EUROLAB/EURACHEM Sverige har som mål att främja utvecklingen inom provnings-, mät- och analystekniken, nationellt och internationellt bl a med avseende på laboratoriernas kompetens, uppbyggnad av kvalitetssäkringssystem, utveckling av harmoniserade provnings-, mät- och analysmetoder och standarder, spårbarhet och ömsesidig acceptans av resultat i anslutning till utvecklingen inom Europa och i det globala samarbetet.

 

Bli medlem!
Medlemsavgiften variera beroende på laboratoriets storlek. För närvarande betalar laboratorier med färre än 50 anställda 5.000 kr/år. Laboratorier/koncerner med fler än 50 anställda inom laboratoreiverksamhetne betalar 10.000 kr/år och föreningar etc. betalar 3.000 kr/år. Ansökan om medlemskap sänds till EUROLAB Sveriges sekretariat (adress nedan) eller använd anmälningsblanketten. Anmälningsblankett hittar du här.

Medlemmar få använda EUROLAB Sverige-logon på sina brevpapper och trycksaker!

Tyck till om EUROLAB/EURACHEM Sverige här!

Styrelsen för EUROLAB/EURACHEM Sverige

Adress

EUROLAB/EURACHEM Sverige
c/o SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Magnus Holmgren (sekreterare)
Box 857
501 15 BORÅS
tfn 010-516 50 07 
fax 010-516 50 10
e-post magnus.holmgren@sp.se

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se